ЗАПИШУВАЊЕ

Запишување на ученици во учебната 2021/2022 година

Право на упис

  • Деца кои до крајот на 2021 ќе наполнат 6 години.
  • Деца кои до 31.01.2022 ќе наполнат 6 години по барање на родителот и со одобрување на стручна служба.
  • Уписот ќе се врши од 04.05.2021 до 31.05.2021 година од 09:00 до 12:00 часот со почитување на сите мерки за заштита од Ковид 19

Постапка на упис

  • Родителите ќе добијат писмен повик за запишување со точен датум и време.
  • Родителите имаат можност да го пријави запишувањето на детето на www.uslugi.gov.mk

Потребни документи:

  • Извод од матична книга на родени
  • Потврда за примени задолжителни вакцини
  • Потврда од стоматолошки преглед
  • Потврда од офталмолошки преглед