СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ

ООУ„Рајко Жинзифов“ Г.Оризари, Велес

Наставници во предметна настава

Наставници во одделенска настава

Техничка служба