Директор

Кратка биографија

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме: Тања Николова
Датум и место на раѓање: 27.09.1975, Велес
Адреса на живеење: Камка Тоцинова,66
E-mail: tanja75_nikolova@yahoo.com
Брачна состојба: мажена

РАБОТНО ИСКУСТВО

датум: (од – до): Септември,2020 –
Директор на ООУ„Рајко Жинзифов“ Г.Оризари, Велес

датум: (од – до) 2005 – 2020 год. професор по германски јазик во ООУ„Рајко Жинзифов“

ОБРАЗОВАНИЕ

датум: (од – до) 1994-1998 год
Образовна институција Универзитет Св.Кирил и Методиј Филолошки Факултет „Блаже Конески“ Скопје
Специјализација: Германски јазик и книжевност
Титула: Професор по германски јазик и книжевност

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Мајчин јазик: Македонски
Други јазици: Германски, Англиски

Организациски способности: Флексибилна, динамична, комуникативна, спремна за соработка и прифаќање на нови предизвици, снаодлива личност, лидерски способности, мотивациски вештини, координација,
способност за тимско работење.

Компјутерски способности и компетенции: Microsoft Windows, Microsoft Office