ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

линк до МОН 

https://mon.gov.mk/

линк до БРО

bro.gov.mk

Закон за основно образование

https://mon.gov.mk/stored/document/Zakon%20za%20osnovnoto%20obrazovanie%20-%20nov.pdf

закон за наставници

https://mon.gov.mk/stored/document/Zakon%20za%20nastavnicite%20i%20str.pdf

Линк за јавни набавки

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/annual-plans

Лице за контакт овластено за заштитено внатрешно пријавување

Аземина Кицара

тел  076/395-550

е-маил: azemina_kicara@hotmail.com

Линк за јавни набавки

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/annual-plans

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер

Новости Инфо
Последните новости
Видете ги сите
Категории