Мисија и Визија

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

      „Сите припаѓаме на едно општество во кое различноста е позитивна вредност. Сите имаме право на квалитетно образование“      

 

Целта на нашата мисија е да создадеме личности со позитивни ставови кон сите чинители вклучени во општеството. Комуникацијата и соработката заедно со критичкото мислење водат кон успех.

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

„Училиште со современа настава прилагодена на потребите и способностите на секој од нас“

МОТО

“Комуникацијата и меѓусебната соработка, креативноста и критичкото мислење и отвореност се наша водилка.”

Lessons Learnеd“- Веќе научено/Стекнати искуства

Од реализација на годишната програма за работа на училиштето (учебна 2016/2017 год.) , можат да се истакнат следните поуки:

  • Континуирано одржување на хигиената во училиштето (училниците, тоалетите, училишниот двор и ходниците) се услов за здрав живот;
  • Соработката со родителите води кон подобар резултат за успехот на учениците;
  • Успешната работа на психолошко-педагошката служба води кон подобри резултати кај учениците;
  • Посетата на семинари и советувања од страна на наставниците дава добри резултати во модернизација и усовршување на наставата;
  • Вклученоста и изработката на проекти води кон добри резултати (Еко-училиште , Еко пакет, Македонија без отпад, Зелен пакет јуниор,   МИО проектот, Заедничка грижа и правилно насочување на учениците,Вештини на адолесценција; Најбезбедно и најчисто училиште; Рано изучување на германскиот јазик; Со читање до лидерство; Професионален и кариерен развој на наставниците и др);
  • Учество на учениците и наставниците во хуманитарни акции води кон подигнување на свеста;
  • Организирањето на наставата, планирањето и подготовката, следењето и оценувањето на учениците, изборот на форми и методи од страна на наставниците води кон унапредување и надоградување на наставниците;
  • Уредувањето на кабинети, училишни работилници, игралишта, училишен двор и слично е чекор кон правење на училишната средина на пријатно место за работа, учење и престој;
  • Водењето (изведувањето)излети, екскурзии, натпревари, настава во природа и друго поттикнува јакнење на духот и телото кај наставниците / учениците;
  • Изготвувањето на извештаите по класификациони периоди  за успехот и поведението на учениците е показател за континуирано следење на постигањата и успехот на учениците.